اطلاعات تماس

04133304125

04133304126

Microstructural development and mechanical properties of hot pressed SiC reinforced TiB2based composite

مقاله Microstructural development and mechanical properties of hot pressed SiC reinforced TiB2based composite

RMHM, Accepted manuscript. doi:10.1016/j.ijrmhm.2015.03.014

نوشته آقایان عباس صباحی نمینی و سید نیما سید گوگانی و مهدی شاهدی اصل و کیومرث فرهادی و مهدی قاسمی و احد محمد زاده

Microstructural development and mechanical properties of hot pressed SiC