اطلاعات تماس

04133304125

04133304126

Microstructure–mechanical properties correlation in spark plasma sintered Ti–۴٫۸ wt.% TiB2 composites

مقاله Microstructure–mechanical properties correlation in spark plasma sintered Ti–۴٫۸
wt.% TiB2 composites

نوشته آقاین عباس صباحی نمینی و امیر مطلب زاده و بهزاد نایبی و مهدی شاهدی اصل و مازیار آزادبه

Materials Chemistry and Physics, Accepted manuscript. 10.1016/j.matchemphys.2018.11.057

 

Microstructure–mechanical properties correlation in spark plasma sintered Ti–۴٫۸