اطلاعات تماس

04133304125

04133304126

Microstructure and thermomechanical characteristics of spark plasma sintered TiC ceramics doped with nano-sized WC

مقاله Microstructure and thermomechanical characteristics of spark plasma sintered TiC ceramics doped with nano-sized WC

نوشته آقایان عباس صباحی نمینی و عزیز باباپور و محمدرضا شکوهی مهر و مهدی شاهدی اصل و خانم زهره احمدی

Ceramics International,Accepted manuscript,doi:10.1016/j.ceramint.2018.10.125

Microstructure and thermomechanical characteristics of spark plasma sintered TiC ceramics doped with nano-sized WC