اطلاعات تماس

04133304125

04133304126

Microstructure and Densification Behavior of Liquid Phase Sintered Cu-28Zn Prealloyed Powder

مقاله Microstructure and Densification Behavior of Liquid Phase Sintered Cu-28Zn Prealloyed Powder

نوشته آقایان صباحی نمینی و آزادبه و محمدزاده

Microstructure and Densification Behavior of Liquid Phase Sintered Cu-28Zn Prealloyed Powder