اطلاعات تماس

04133304125

04133304126

رسانه

Microstructure and Densification Behavior of Liquid Phase Sintered Cu-28Zn Prealloyed Powder

مقاله Microstructure and Densification Behavior of Liquid Phase Sintered Cu-28Zn Prealloyed Powder نوشته آقایان صباحی نمینی و آزادبه و محمدزاده Microstructure and Densification Behavior of Liquid Phase Sintered Cu-28Zn Prealloyed Powder

Effects of sintering temperature on microstructure and mechanical properties of spark plasma sintered titanium

مقاله Effects of sintering temperature on microstructure and mechanical properties of spark plasma sintered titanium نوشته آقایان عباس صباحی نمینی و مهدی شاهدی اصل و امیر مطلب زاده و مازیار آزادبه Effects of sintering temperature on microstructure and mechanical properties of

Microstructure–mechanical properties correlation in spark plasma sintered Ti–۴٫۸ wt.% TiB2 composites

مقاله Microstructure–mechanical properties correlation in spark plasma sintered Ti–۴٫۸ wt.% TiB2 composites نوشته آقاین عباس صباحی نمینی و امیر مطلب زاده و بهزاد نایبی و مهدی شاهدی اصل و مازیار آزادبه   Microstructure–mechanical properties correlation in spark plasma sintered Ti–۴٫۸  

Microstructure and thermomechanical characteristics of spark plasma sintered TiC ceramics doped with nano-sized WC

مقاله Microstructure and thermomechanical characteristics of spark plasma sintered TiC ceramics doped with nano-sized WC نوشته آقایان عباس صباحی نمینی و عزیز باباپور و محمدرضا شکوهی مهر و مهدی شاهدی اصل و خانم زهره احمدی Microstructure and thermomechanical characteristics of spark plasma sintered TiC ceramics doped with nano-sized WC

Microstructural development and mechanical properties of hot pressed SiC reinforced TiB2based composite

مقاله Microstructural development and mechanical properties of hot pressed SiC reinforced TiB2based composite نوشته آقایان عباس صباحی نمینی و سید نیما سید گوگانی و مهدی شاهدی اصل و کیومرث فرهادی و مهدی قاسمی و احد محمد زاده Microstructural development and mechanical properties of hot pressed SiC

Reinforcing effects of SiC whiskers and carbon nanoparticles in spark plasma sintered ZrB2 matrix composites

مقاله Reinforcing effects of SiC whiskers and carbon nanoparticles in spark plasma sintered ZrB2 matrix composites نوشته آقایان عباس صباحی نمینی و یاشار عزیزیان و مهدی شاهدی اصل و خانم زهره احمدی Reinforcing effects of SiC whiskers and carbon nanoparticles in spark plasma sintered ZrB2 matrix composites

Influence of silicon carbide addition on the microstructural development of hot pressed zirconium and titanium diborides

مقاله Influence of silicon carbide addition on the microstructural development of hot pressed zirconium and titanium diborides نوشته دکتر عباس صباحی نمینی و دکتر مهدی شاهدی اصل و دکتر مهدی قاسمی Influence of silicon carbide

مقاله Effects of in-situ formed TiB whiskers on microstructure and mechanical properties of spark plasma sintered Ti-B4C and Ti-TiB2 composites

مقاله Effects of in-situ formed TiB whiskers on microstructure and mechanical properties of spark plasma sintered Ti-B4C and Ti-TiB2 composites نوشته دکتر عباس صباحی نمینی – دکتر آزادبه و دکتر شاهدی اصل SCI_Volume 25_Issue 2

Microstructural characterization and mechanical properties of TiB 2 reinforced Al6061 matrix composites produced using stir casting process

Microstructural characterization and mechanical properties of TiB 2 reinforced Al6061 matrix composites produced using stir casting process نوشته دکتر پژوهان فر و دکتر اقبالی https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921509317314144?via%3Dihub لینک دانلود:Microstructural characterization and mechanical p(1)

مقاله کامپوزیت AL6061/B4C فرآوری شده به روش ریخته گری همزنی، نورد تجمعی و عملیات حرارتی

مقاله کامپوزیت AL6061/B4C فرآوری شده به روش ریخته گری همزنی، نورد تجمعی و عملیات حرارتی نوشته آقای دکتر پژوهان فر – دکتر اقبالی لینک دانلود    ۱۰٫۱۰۰۷_s12666-018-1506-6